2. จำนวนโครงการและเงินลงทุนจากต่างประเทศ (2562)

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนโครงการและเงินลงทุนจากต่างประเทศ”

การลงทุนจากต่างประเทศ ใน พ.ศ. 2561 พบว่า มีโครงการจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 914 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 62 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งสิ้น 1,469 โครงการ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศรวม 255,605 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีมูลค่าการลงทุน 230,796 ล้านบาท โดยแหล่งเงินลงทุนมาจากประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด รองลงมา คือ ประเทศสิงคโปร์ จีน มาเลเซีย และเนเธอร์แลนด์ ตามลำดับ ส่วนลักษณะการลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการซอฟต์แวร์ กิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ และกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) ในด้านของมูลค่าเงินลงทุนเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์มากที่สุด มูลค่า 68,847 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด รองลงมาคือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มูลค่า 43,457 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า จำนวนโครงการจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนและมูลค่าเงินลงทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จำนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2552-2561

 

ที่มา:  พ.ศ. 2552-2558 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2562)
          พ.ศ. 2559-2561 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562